Vluchtheuvelgemeente te Zetten 

    

Welkom 

Historie

Informatie

Kerkdiensten

Kerkblad

Pastoraat

Huiskamerviering

Senioren

Huisbezoek

Mijn Vluchtheuvel

Meespeelviering

Heuvellezingen

Cantorij

Vorming & Toerusting

Kerkenraad

ANBI

Links

 

 

 

 

 

 

ANBI-GEGEVENS

Anbi Gemeente

Anbi Diaconie

 

Algemene gegevens Gemeente 

Naam ANBI:

Hervormde Gemeente Vluchtheuvelkerk te Zetten

(behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland)

Telefoonnummer:

0488-454635

RSIN/Fiscaal nummer:

824 106 970

Website adres:

www.vluchtheuvelgemeente.nl

E-mail:

info@vluchtheuvelgemeente.nl

Adres kerk:

Vluchtheuvellaan 16, 6671 DN Zetten

Toegang via Bakkerstraat, Zetten tegenover nr. 20

Postadres:

 Hoofdstraat 49             

Plaats:

 6671 CG  Zetten

De Hervormde Gemeente Vluchtheuvelkerk te Zetten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven ďeen gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramentenď (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Hervormde Gemeente Vluchtheuvelkerk te Zetten kenmerkt zich als een gemeente waar ruimte is voor de persoonlijke opvattingen van de individuele leden, en waar met respect voor elkaar en voor elkaars overtuiging naar elkaar wordt geluisterd.

Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiŽn, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op 
www.protestantsekerk.nl/kerkorde.Daarnaast willen wij verwijzen naar de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vluchtheuvelkerk te Zetten, vastgesteld op 12-10-2015. Deze is te vinden onder www.vluchtheuvelgemeente.nl/kerkenraad

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op De Hervormde Gemeente Vluchtheuvelkerk te Zetten.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Hervormde Gemeente Vluchtheuvelkerk te Zetten ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. De kerkenraad van onze gemeente telt maximaal 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Daarnaast maakt de predikant deel uit van de kerkenraad. Het College van kerkrentmeesters telt twee leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het College van kerkrentmeesters door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal 
college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiŽn.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan IsraŽl geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op 
www.protestantsekerk.nl/visienota
Er bestaat op dit moment geen apart meerjarenbeleidsplan van de Hervormde Gemeente Vluchtheuvelkerk.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ĎGenerale regeling rechtspositie predikantení. Deze regeling is te vinden op
www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiŽle slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuÔteit: de predikanten en/of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolommen rekening geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in twee voorgaande jaren.


Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie (College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2021)

Verkorte Balans

Per 31 december 2021:

vermogen bedraagt Ä 68.821

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

De Hervormde Gemeente Vluchtheuvelkerk bezit geen eigen kerkgebouw. Het kerkgebouw de Vluchtheuvelkerk is eigendom van de Heldring Stichtingen te Zetten. De Kerkelijke gemeente maakt gebruik van het gebouw om niet. De Kerkelijke Gemeente heeft ook geen andere bezittingen, anders dan enkele kerkelijke attributen met slechts symbolische waarde.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant envoor een klein deel aan de organisatie van de kerkelijke activiteiten.

 

Algemene gegevens Diaconie

 

Naam ANBI:

Diaconie Hervormde Gemeente Vluchtheuvelkerk te Zetten

(behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland)

Telefoonnummer:

0488-454635

RSIN/Fiscaal nummer:

824 106 994

Website adres:

www.vluchtheuvelgemeente.nl

E-mail:

info@vluchtheuvelgemeente.nl

Adres kerk:

Vluchtheuvellaan 16, 6671 DN Zetten

Toegang via Bakkerstraat, Zetten tegenover nr. 20

Postadres:

Hoofdstraat 49      

Plaats:

6671 CG Zetten

De Hervormde gemeente Vluchtheuvelkerk te Zetten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven ďeen gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ď.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3). De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiŽn, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieŽn en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente Vluchtheuvelkerk te Zetten.

Samenstelling bestuur  

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiŽn.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan IsraŽl geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland . Op de website www.vluchtheuvelgemeente.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

De diaconie verkrijgt haar inkomsten uit giften en collecten tijdens de kerkdienst. Elke collecte heeft een doel. Dat kan zijn kerk in actie, project, de plaatselijke gemeente of een specifieke bestemming. Incidenteel worden diaconale projecten gesteund

Beloningsbeleid

De beloning van diaconale medewerkers Ė indien aanwezig - is geregeld in de ĎArbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederlandí. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiŽle slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuÔteit:

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie (College van Diakenen - Jaarrekening 2021)

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.